Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sigrid Sneijders.

Mijn activiteiten als tekstschrijfster zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27365759.

Adres: Leeghwater 88, Hillegom.

Over deze voorwaarden

Wanneer gelden deze voorwaarden? 

Zodra ik je een offerte heb gestuurd voor opdrachten die ik voor je ga uitvoeren en je bent daarmee akkoord gegaan, ga je ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Wat als er iets niet in de voorwaarden vermeld staat?

Als er afspraken gemaakt moeten worden die hier niet in staan, overleggen we samen en leggen we de afspraken vast.

Wat als een deel van de voorwaarden niet meer geldt?

Mocht de wet veranderen waardoor een deel van de voorwaarden niet meer geldig is, blijft de rest van de voorwaarden geldig en overleggen we over een nieuwe afspraak die de ongeldige voorwaarde vervangt.

Wat als je andere voorwaarden wilt toepassen?

Als ik akkoord ga met andere voorwaarden dan hier vermeld staan, kan ik deze in de offerte of opdrachtbevestiging verwerken. Dan gelden die nieuwe voorwaarden. Buiten de offerte en deze voorwaarden om zijn de afspraken geldig als ik ze per mail heb bevestigd. Als er geen sprake is van bevestiging van mijn kant, blijven de originele voorwaarden gelden.

Offerte

Hoe ik de offerte maak?

Eerst hebben we een gratis kennismakingsgesprek. In dit contact wordt duidelijk wat je wensen en verwachtingen zijn. Ik denk graag met je mee over wat je nodig hebt als het om teksten gaat. Een offerte is eigenlijk een samenvatting van wat we bespreken. Wat ik voor je ga doen voor welk bedrag. 

Wanneer is de opdracht definitief?

Als je binnen de vervaltermijn akkoord gaat met de offerte en ik vervolgens de opdracht heb geaccepteerd. Als je nog niet schriftelijk akkoord gegeven hebt, maar je hebt wel via mail aangegeven dat ik met mijn werkzaamheden mag starten, of je hebt een aanbetaling gedaan, is dat ook een overeenkomst. Graag wil ik dan nog wel de bevestiging van de opdracht officieel ontvangen.

De opdracht

Wat is mijn verplichting als tekstschrijver aan jou, de opdrachtgever?

Ik zal er alles aan doen om je een zo goed mogelijke tekst te leveren die aansluit bij jou en hoe je werkt. Ik verdiep me in jouw werkwijze en wie jij als persoon bent. Ik begin zo snel mogelijk aan jouw opdracht en je mag het aangeven als je een planning hebt, ik probeer daar dan ook rekening mee te houden. Of dat gaat lukken, is mede afhankelijk van de snelheid waarmee je reageert op mijn berichten en de aanlevering van informatie van jouw kant.

Hoe kunnen we de samenwerking bevorderen?

Als er iets niet duidelijk is of je hebt ergens geen goed gevoel bij, hoor ik dit graag. Andersom vraag ik je er begrip voor te hebben dat ik het ook aangeef als zaken niet volgens mijn wensen verlopen. Zodra ik een tekst klaar heb, zal ik deze aan je voorleggen.

Het is fijn als je zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen hierop terugkomt met je feedback, anders moet ik me weer inlezen. Dit zal extra kosten met zich meebrengen, welke volgens uurtarief berekend worden. Als je na 30 dagen geen reactie meer geeft op mijn concept, beschouw ik de opdracht als geleverd en breng ik deze in rekening volgens het afgesproken tarief.

Wijzigen of beëindigen van de opdracht

Wat als de opdracht wijzigt tussendoor?

Als je wensen veranderen of de informatie die je me hebt gegeven is niet correct of volledig, hebben we hier contact over. Als de opdracht zodanig wijzigt, dat er een ander tarief van toepassing is, maak ik een nieuwe offerte. Werk dat in de tussentijd door mij gedaan is, breng ik eerst in rekening voordat we met de nieuwe/gewijzigde opdracht doorgaan.

Als jij als opdrachtgever de opdracht wilt beëindigen.

Op het moment dat je de opdracht beëindigt, kijken we wat er gedaan is en wat niet. Teksten die geschreven zijn behoren afgenomen en betaald te worden. Een tekst die deels geschreven/herschreven is, lever ik op deze manier af en je betaalt de tijd die ik er in gestoken heb. In het geval van het Facebook-abonnement: Je kunt hier op elk moment mee stoppen. De maand waarvoor je betaald hebt, maak ik af. Het is niet mogelijk om een betaalde factuur gerestitueerd te krijgen. Dit laatste geldt overigens voor alle facturen die verbonden zijn aan een bepaalde opdracht.

Als ik als opdrachtnemer de opdracht wil beëindigen.

Van mijn kant kan ik de opdracht beëindigen als er mijns inziens geen sprake is van een redelijke manier van werken. Dat kan zijn doordat er te veel, te snel, druk op mij wordt gelegd, wat niet in overeenkomst is met de afspraken die we hebben gemaakt. Ook als ik het gevoel heb dat we toch geen match zijn en ik niet aan je wensen kan voldoen, is het beter de samenwerking te beëindigen. Een andere reden kan zijn dat ik door privé omstandigheden niet in staat ben me aan de gemaakte afspraken te houden. Als we daar in overleg niet uitkomen, is beëindiging van de opdracht wenselijk. En als mijn activiteiten als tekstschrijver abrupt om welke reden dan ook moeten stoppen, dat is een reden om de opdracht te beëindigen. In alle gevallen zal ik het met je bespreken en in alle redelijkheid hopelijk tot een bevredigende oplossing komen. Het deel dat ik tot dan toe geleverd heb, zal ik in rekening brengen. Onafgemaakte stukken lever ik je ook aan, maar zijn voor mijn rekening.

Intrekken of uitstellen van de opdracht

Als de opdracht bevestigd is en je de offerte ondertekend hebt, heb ik ook tijd gereserveerd om je opdracht te kunnen uitvoeren. Als je na ondertekening van de offerte/overeenkomst, en binnen een week voordat ik aan de opdracht zou beginnen, je opdracht intrekt of uitstelt, vraag ik je begrip er voor dat ik je 30% van het geoffreerde bedrag in rekening breng. Als dit binnen 2 dagen voor de gestelde datum is, wordt dit verhoogd naar 50%.

Extra overleg en het stellen van vragen. 

In het kennismakingsgesprek bespreken we wat nodig is voor de opdracht. Daarna ga ik er mee aan de slag. Natuurlijk kun je altijd een relevante vraag tussendoor stellen, ons lijntje is vrij kort via Whatsapp of e-mail. Extra overleg of het beantwoorden van meerdere vragen die niet direct verband houden met de opdracht, breng ik extra in rekening aan het eind van de maand, waarbij ik een uurtarief aanhoud van € 75 excl. btw. Het is ook mogelijk om een aparte Zoomsessie in te plannen om al je vragen in één keer te behandelen. 

Privacy

Ik ga vertrouwelijk om met alle informatie die ik van je krijg. Ik deel informatie alleen met anderen als:

-je daarvoor toestemming geeft.

-ik volgens de wet verplicht ben het te delen.

-als de informatie al publiekelijk bekend is.

Als het gaat om teksten die op het internet of via andere bronnen gedeeld gaan worden, geef je zelf aan welke persoonlijke informatie wel en niet gedeeld mag worden,

Ik behoud het recht om communicatie (mails, whatsapp) tussen ons te bewaren. Dit deel ik niet met anderen, tenzij het als bewijs aangedragen kan worden bij een rechter.

De afronding van de opdracht

Wat is mijn verantwoordelijkheid als tekstschrijver?

Ik ben verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Als je me betrapt op fouten hierin, mag je me hierop wijzen en zal ik het z.s.m. herstellen voor je. Ik ben ook verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud als je mij die juiste inhoud hebt verstrekt. Bijvoorbeeld als je mij schriftelijke informatie hebt verstrekt over welke diensten je aanbiedt en ik heb dat niet juist geformuleerd, is het mijn plicht om deze fout te herstellen.

Waar ben ik niet verantwoordelijk voor als tekstschrijver?

Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud als deze informatie niet aangeleverd is. Je dient zelf de teksten te controleren voordat je de opdracht als geleverd beschouwt. Als na afloop van de opdracht blijkt dat de tekst inhoudelijk niet klopt, ben ik daar niet aansprakelijk voor te stellen. Ik ben ook niet aansprakelijk te stellen als je ontevreden bent over mijn schrijfstijl. Elke schrijver heeft een bepaalde manier van schrijven die je aanspreekt of niet. Zoals ik op mijn website schrijf, is een aardige indicatie van hoe ik voor jou schrijf. Ik ga verder op mijn schrijfstijl in op de pagina ‘Wat schrijf ik’. Verder kan ik je voorzien van voorbeeldteksten die ik eerder geschreven heb.

Wat als ik niet op tijd kan leveren?

Er zijn allerlei situaties te bedenken waardoor ik niet aan mijn afspraak met je kan voldoen. Ziekte, natuurrampen, overlijden van een dierbare, brand, computerproblemen, etc. Ik neem dan natuurlijk zo snel mogelijk contact op om naar een oplossing te zoeken. Dat kan zijn het uitstellen van de opdracht of beëindigen. In het laatste geval betaal je alleen voor dat wat ik kan leveren op dat moment. 

Het tarief en de betaling

Wat is inbegrepen in het tarief?

In de offerte beschrijf ik de werkzaamheden en voor welk tarief we dit afspreken. Dit is meestal een vaste prijs per pagina of per artikel. In het geval van het Facebook-abonnement, een vaste prijs per maand.

Soms is de prijs gebaseerd op mijn uurtarief en is het afhankelijk van de tijd die ik aan de opdracht besteed en soms gaat het om een tarief per woord.

Standaard is inbegrepen een concepttekst en een herziening van de tekst na de eerste feedback. Als er daarna nog een kleine herziening nodig is van een paar woorden, is dat geen probleem.

Als er meerdere herzieningen nodig zijn, breng ik die extra in rekening op basis van het uurtarief.

Als er extra werkzaamheden bij komen, die niet in de offerte staan, wordt de offerte gewijzigd. Als de werkzaamheden er later pas bijkomen, wordt hiervoor een aanvullende offerte gemaakt.

De betaling

Je ontvangt de factuur meteen nadat de definitieve teksten zijn aangeleverd en goedgekeurd.

Je kunt de factuur betalen met de link die in de mail meegestuurd wordt.

De betalingstermijn van de facturen is 10 dagen.

Ook als je de tekst niet gebruikt, betaal je de factuur.

Soms vraag ik een aanbetaling voor de opdracht. Dat betekent dat ik begin aan de opdracht zodra ik deze betaling binnen heb. Als daardoor de planning niet gehaald wordt, ben ik daar niet verantwoordelijk voor.

Soms kan ik tussentijds een betaling verzoeken, ook al was dat niet de oorspronkelijke afspraak. Dat kan ik doen, als er bij mij twijfel bestaat over de bereidheid van het afnemen van de teksten of het betalen van de factuur. Ik hervat de opdracht dan weer, als de betaling uitgevoerd is.

Het boekhoudprogramma waar ik mee werk, verzendt automatisch herinneringen bij het overschrijden van de betalingstermijn. Uiteindelijk zal een incasso in werking gezet worden bij het herhaaldelijk niet betalen van de factuur. De bijkomende kosten hiervan komen bovenop het oorspronkelijke bedrag van de factuur.

Klachten

Ben je niet tevreden?

Ik doe mijn uiterste best om een tekst te leveren die bij je past. Als je na aanlevering van de tekst niet tevreden bent, hoor ik dat graag direct. Als je na 30 dagen niet gereageerd hebt, ga ik ervan uit dat je de tekst geaccepteerd hebt. Je ben dan verplicht de factuur te betalen. Je bent ook verplicht te betalen als de tekst wel taalkundig voldoet, maar je bent niet tevreden over de schrijfstijl. Het ligt helaas niet in mijn macht iets te veranderen aan het feit dat het jouw smaak of voorkeur niet is. Je betaalt voor de tijd die ik in het werk gestoken hebt, ongeacht of je iets met de tekst gaat doen.

Wat je klacht ook is, ik streef er naar om het onderling op te lossen. Alleen wanneer we hier echt niet uit kunnen komen, leggen we het conflict voor aan een bevoegde rechter, in principe een rechter in het arrondissement waar ik met mijn bedrijf gevestigd ben. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Wil je me aansprakelijk stellen?

Als je mij aansprakelijk wilt stellen voor schade die je bijvoorbeeld hebt geleden doordat ik mijn kant van de overeenkomst niet ben nagekomen, gelden de volgende regels:

-Stuur mij een bericht van ingebrekestelling, per post of per mail. Beschrijf daarin met voldoende argumenten waarvoor je mij aansprakelijk stelt. Ook moet je mij een redelijke termijn geven om op dit bericht te reageren en samen tot een oplossing te komen. Wat een redelijke termijn is, hangt van de specifieke situatie af.

-Als ik aansprakelijk te stellen ben, is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag is gelijk aan het bedrag dat ik voor de opdracht heb geoffreerd, exclusief btw. Als er een indicatieve bedrag is geoffreerd op basis van de inschatting van de uren, dan geldt dit indicatieve bedrag als maximum.

-Als ik verzekerd ben voor aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

-Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst, verminderde goodwill of gemiste besparingen. Deze vormen van schade zijn uitgesloten.

-De beperking van aansprakelijkheid geldt niet als ik de schade met opzet heb veroorzaakt.

Gebruik van de teksten

Wat mag je met de teksten doen die ik geschreven heb?

Als ik een tekst geschreven heb, bezit ik de intellectuele-eigendomsrechten op deze tekst, zoals de auteursrechten. Als ik een tekst van jou herschreven heb, heb jij deze rechten.

Je mag de tekst die ik geschreven heb, gebruiken voor het doel en het medium dat we overeengekomen zijn. Op het moment dat je de factuur betaald hebt, kun je de teksten hiervoor gebruiken.

Wil je de tekst later gebruiker voor iets anders dan het doel dat we afgesproken hebben, neem dan contact op. Er kan een vergoeding tegenover staan. Dat kan het geval zijn als je het wilt gebruiken als artikel in een magazine bijvoorbeeld.

Als je de tekst zonder mijn toestemming gebruikt voor een ander doel, kan ik een schadevergoeding vragen van maximaal het bedrag dat je voor de opdracht betaald hebt.

Moet mijn naam bij de teksten staan?

Nee, je hoeft mijn naam nergens bij te vermelden, behalve als dit expliciet in de offerte of overeenkomst heeft gestaan.  

Wil je volledig auteursrecht?

Het kan zijn dat je echt helemaal vrij wilt zijn om mijn teksten overal te gebruiken. Als je dat van tevoren aangeeft, verwerk ik dat in de offerte. Wil je er later op terugkomen? Stuur me dan een verzoek tot overdracht van de rechten. Ik kan dan een vergoeding voor de overdracht vragen.

Wil je mijn tekst ingrijpend wijzigen?

Als je veel wijzigingen hebt aangebracht in mijn tekst, kan het zijn dat ik er niet meer achter sta. Waarschijnlijk vraag ik je dan om in geen geval mijn naam te noemen bij de tekst. Je bent nog steeds verplicht om mijn factuur te betalen, ook al heb je de tekst helemaal veranderd naar eigen inzicht. Aangezien het mijn tekst is, kan ik het gebruik verbieden op grond van mijn persoonlijkheidsrechten. Als ik er pas na de publicatie achter kom dat de tekst zonder mijn toestemming extreem gewijzigd is, kan ik je vragen de publicatie ongedaan te maken. Als dat niet mogelijk is, kan ik je verplichten om een schadevergoeding te betalen, voor het maximale bedrag dat je voor de opdracht betaald hebt en mag mijn naam niet geassocieerd worden met de tekst.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag.

Ik hoop dat we fijn kunnen samenwerken en dat je veel plezier mag beleven aan mijn teksten!

Sigrid.